demo-attachment-37-Subtraction-3

Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV je v našej spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, s.r.o. (ďalej len „KB“ alebo „prevádzkovateľ“) zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“) a zákona 373/2021 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č.18/2018 Z.z. a zákona č.221/2019 Z.z. ktorý je novelou zákona proti byrokracii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ochrane osobných údajov venujeme špeciálnu pozornosť nakoľko spracúvame osobitnú kategóriu osobných údajov podľa čl.9 Nariadenia. Aj v tejto súvislosti a najmä vzhľadom na čl.37 ods 1 Nariadenia máme určenú „Zodpovednú osobu“, ktorá riadnym spôsobom a včas reaguje na všetky záležitosti súvisiace s ochranou osobných údajov.

Všeobecné podmienky

Viac informácií

Laboratóriá

Viac informácií

Správa registratúry

Viac informácií

Vstupy externých osôb do objektov

Viac informácií

Riešenie požiadaviek dotknutých osôb

Viac informácií

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

Viac informácií

Kamerový systém – monitorovanie externých osôb

Viac informácií

Spracovanie kontaktných údajov obchodných a iných partnerov

Viac informácií

Účtovná a daňová evidencia

Viac informácií