demo-attachment-37-Subtraction-3

KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o.

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky sú ukotvené v zmluve o spolupráci (o poskytovaní vyšetrení v laboratóriách poskytovateľa), ktorú uzatvára KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. s objednávateľom služieb. Zmluva o spolupráci sa uzatvára za účelom vzájomnej podpory zmluvných strán pri napĺňaní ich základného predmetu činnosti ako poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v súlade s najnovšími poznatkami v oblasti medicíny a v duchu kódexu etických a morálnych hodnôt.

I.

Predmet a účel zmluvy

Zmluva sa uzatvára za účelom:

 1. zabezpečenia laboratórnych vyšetrení realizovaných v laboratóriách poskytovateľa pre objednávateľa. Aktuálny zoznam laboratórnych vyšetrení je k dispozícii na web stránke poskytovateľa www.klinickabiochemia.sk,
 2. poskytovanie konzultácii pre objednávateľa v rozsahu poskytovaných laboratórnych vyšetrení.

 

II.

Povinnosti poskytovateľa

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe objednávateľom písomne vyplnenej žiadanky a doručenej vzorky biologického materiálu určeného na laboratórne vyšetrenia, vykoná požadované laboratórne vyšetrenia pre objednávateľa.
 2. Poskytovateľ zabezpečí na vlastné náklady alebo cestou dopravnej zdravotnej služby dopravu biologického materiálu určeného na laboratórne vyšetrenie zo zberného miesta na príslušné pracovisko laboratórnej diagnostiky za účelom jeho spracovania a vyšetrenia.
 3. V písomnej forme spracované výsledky poskytovateľ doručí objednávateľovi najneskôr do 24 hodín od prijatia vzorky, event. v prípade niektorých špeciálnych imunochemických alebo mikrobiologických vyšetrení neodkladne po ukončení a vyhodnotení vyšetrenia. Na výtlači sú spravidla uvedené buď referenčné hodnoty, a/ alebo odborné vyhodnotenie výsledku.
 4. Poskytovateľ sa zaväzuje že na základe osobitnej zmluvy bude zabezpečovať pre objednávateľa doručenie spracovaných výsledkov požadovaných laboratórnych vyšetrení v elektronickej forme (prostredníctvom internetu alebo nemocničného informačného systému).
 5. Poskytovateľ bude neodkladne informovať objednávateľa o prípadných zmenách referenčných hodnôt laboratórnych vyšetrení a o zmene spektra laboratórnych vyšetrení.
 6. Poskytovateľ ihneď informuje objednávateľa o technických alebo iných príčinách, ktoré sa vyskytli pri spracovaní a vyšetrení vzoriek a mohli by spôsobiť oneskorenie doručenia spracovaného výsledku laboratórneho vyšetrenia.

 

III.

Povinnosti objednávateľa

 1. Objednávateľ bude zasielať odobratý biologický materiál určený na odborné vyšetrenie podľa článku I. v rozsahu laboratórnych vyšetrení, ktoré sú v ponuke na web stránke poskytovateľa výhradne na pracoviská laboratórnej diagnostiky poskytovateľa a zabezpečí jeho doručenie na určené zberné miesto.
 2. Objednávateľ zabezpečí odber a doručenie biologického materiálu určeného na laboratórne vyšetrenie podľa pokynov poskytovateľa uvedených v prílohe č.1.
 3. Vzorku musí objednávateľ správne a čitateľne označiť a musí byť odoslaná spolu s vyplnenou príslušnou žiadankou, ktorú objednávateľovi poskytne poskytovateľ.
 4. Žiadanka na požadované vyšetrenia musí obsahovať (vyplnené čitateľne a správne):
  • meno a priezvisko pacienta
  • rodné číslo pacienta
  • označenie zdravotnej poisťovne pacienta
  • diagnózy
  • vyznačené požadované vyšetrenia
  • dátum a čas odberu
  • kód ambulancie pridelený poskytovateľom
  • odtlačok pečiatky, kód a podpis lekára
  • v prípade vyšetrenia samoplatcu, nepoistených pacientov a pod., túto skutočnosť vyznačí objednávateľ na žiadanke zreteľne označením poznámkou samoplatca (namiesto kódu poisťovne).
 5. Objednávateľ zabezpečí zhromaždenie odobratého biologického materiálu určeného na laboratórne vyšetrenie najneskôr 10 min pred stanovenou dobou odvozu materiálu zo zberného miesta.

   

IV.

Fakturácia

 1. Všetky náklady spojené s predmetnými vyšetreniami v prípade poistencov zdravotných poisťovní, bude poskytovateľ fakturovať príslušným zdravotným poisťovniam.
 2. V prípade, že nebude možné uskutočnené vyšetrenie fakturovať zdravotným poisťovniam (vyšetrenie samoplatcov), poskytovateľ bude tieto výkony fakturovať objednávateľovi podľa aktuálne platného cenníka spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o., pozri príloha č. 3.
 3. Ak zdravotná poisťovňa odmietne realizovať úhradu za výkony poskytovateľa z dôvodu chýbania údajov na žiadanke podľa čl.III ods.4, alebo ich nesúladu so skutočnosťou a objednávateľ na žiadosť poskytovateľa nevykoná do 14 dní ich opravu, resp. doplnenie, vyhradzuje si poskytovateľ právo žiadať úhradu za odmietnuté výkony od objednávateľa. V prípade vykonania opravy alebo doplnenia údajov v stanovenej lehote 14 dní, poskytovateľ nemá právny nárok na úhradu za odmietnuté výkony od objednávateľa.

 

V.

Osobitné dojednania

 1. Objednávateľ čestne prehlasuje, že má uzavreté zmluvy s týmito zdravotnými poisťovňami:
  Zmluvné poisťovne:
  Dôvera: Áno Nie
  VŠZP: Áno Nie
  Union: Áno Nie
 2. Poskytovateľ bude zabezpečovať vyšetrenia a spracovanie výsledkov v súlade s najnovšími znalosťami a poznatkami v oblasti laboratórnej diagnostiky s prihliadnutím na technické parametre diagnostických prístrojov.
 3. Poskytovateľ do 14 dní od podpisu zmluvy doručí objednávateľovi žiadanky, na ktorých je aktuálne platné spektrum vyšetrení v príslušných laboratóriách.
 4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo úpravy spektra poskytovaných vyšetrení. Zmenu spektra poskytovaných vyšetrení včas oznámi objednávateľovi.
 5. Zmluvné strany si navzájom zodpovedajú za škody, ktoré spôsobia druhej zmluvnej strane nedodržaním tejto zmluvy alebo zavineným konaním alebo opomenutím jednej zo zmluvných strán.

 

VI.

Doba platnosti

 1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou 6 mesiacov.
 2. Platnosť zmluvy možno ukončiť písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán. Výpovedná lehota 6 mesiacov začína plynúť dňom doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
 3. Zmeny a doplnky zmluvy je možné dohodnúť výlučne písomne po dohode oboch zmluvných strán vo forme dodatkov ku zmluve.
 4. Od tejto zmluvy môže odstúpiť ktorákoľvek zo zmluvných strán v prípade opakovaného hrubého porušenia zmluvných povinností.
 5. Zmluvné strany sú povinné písomne sa informovať o hrubom a opakovanom porušení zmluvných povinností. Za hrubé porušenie zmluvných povinností sa považuje porušenie článkov II. a III. tejto zmluvy. Pre odstúpenie od zmluvy platia primerane ustanovenia bodu 1) a 2).

 

VII.

Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú vzájomne nápomocné pri dosahovaní účelu predmetu tejto zmluvy.
 2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že informácie o druhej strane, ktoré získajú, alebo s ktorými prídu do styku pri plnení zmluvy, neposkytnú tretím osobám a budú ich považovať za predmet utajenia. Za predmet utajenia sa nepovažujú informácie, ktoré sa poskytnú zdravotným poisťovniam, pacientom alebo ich zákonným zástupcom a/alebo v iných zákonom stanovených prípadoch.
 3. Zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, jeden originál obdrží poskytovateľ a druhý originál obdrží objednávateľ.
 4. Obe zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že ustanoveniam tejto zmluvy porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú vôľu a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť.